دریافت لوح تقدیر و تندیس هجدهمین جشنواره تولید ملی – افتخار ملی 

کسب افتخاری دیگر برای شرکت کابل باختر:

 دریافت لوح تقدیر و تندیس هجدهمین جشنواره تولید ملی - افتخار ملی 

   انتخاب شرکت کابل باختر بعنوان واحد برتر تولیدی از گروه صنایع الکترونیک در مورخ ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۹ – سالن خلیج فارس نمایشگاه بین المللی تهران