شماره تماس های شرکت کابل باختر
دفترمدیرعامل 083-34270553 09184613461
واحد فروش 083-34270559/34270560 0918270252509182754141
واحد بازرگانی 083-34270558
آزمایشگاه 083-34270563
مرکز تلفن شرکت 083-34270551/34270555
مدیر انبارهای شرکت 09185725353
فاکس شرکت 083-34270554