ماه: نوامبر 2021

ماه: نوامبر 2021

بازدید فرماندهی محترم ناحیه انتظامی کرمانشاه و هیئت همراه از شرکت کابل باختر
Image 2021-11-30 آرشیو admin

بازدید فرماندهی محترم ناحیه انتظامی کرمانشاه ، سردار جاویدان و هیئت محترم همراه از خطوط تولیدی شرکت کابل باختر

Details
بازدید مدیریت محترم عامل و هیئت همراه شرکت توزیع برق کرمانشاه
Image 2021-11-15 آرشیو admin

بازدید مدیریت محترم عامل شرکت توزیع نیروی برق کرمانشاه و هیئت همراه از خطوط تولیدی شرکت کابل باختر قبلی بعدی

Details