ماه: فوریه 2021

ماه: فوریه 2021

 دریافت لوح تقدیر و تندیس هجدهمین جشنواره تولید ملی – افتخار ملی 
Image 2021-02-18 آرشیو,افتخارات admin

کسب افتخاری دیگر برای شرکت کابل باختر:  دریافت لوح تقدیر و تندیس هجدهمین جشنواره تولید ملی – افتخار ملی     انتخاب شرکت کابل باختر بعنوان واحد برتر تولیدی از گروه صنایع الکترونیک در مورخ ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۹ – سالن خلیج فارس نمایشگاه بین المللی تهران   

Details