قیمت محصولات بر اساس آخرین قیمت بازار بورس فلزات مورخ 97/10/20

                                            

 

سیم افشان 1.5                                   سیم افشان 2.5                                        سیم کواکسیال

قیمت یک کلاف 1144815 ریال          قیمت یک کلاف 1836870  ريال              قیمت یک کلاف 1575000  ريال

                                             http://bakhtarcable.com/?page_id=566

 

                       

        سیم افشان 4                                                سیم افشان 6

قیمت یک کلاف 2926350 ريال                           قیمت یک کلاف 4289985 ريال   

                                

no images were found