روز عرفه، روز شناخت است. عرفه روزی است که خدای سبحان بندگان خود را به عبادت و اطاعت خویش فرا می خواند و خوان کرم و احسان و لطف خود را برای آنان می گسترد و درهای مغفرت و بخشش و رحمتش را بر روی آنان می گشاید. روز عرفه بر عموم مسلمانان جهان مبارک باد.

 

                

روز عرفه روز نیایش بر عموم مسلمانان جهان مبارک باد