در تاریخ 98/3/7 جمع کثیری از دانشجویان رشته متالوژی دانشگاه رازی کرمانشاه به همراه اساتید دانشگاه از خطوط تولید کابل باختر بازدید بعمل آوردند. در این بازدید مدیران شرکت ضمن خوش آمد گویی پاسخ گوی سوالات دانشجویان محترم دانشگاه بودند. 

این بازدید 3 ساعت بطول انجامید و دانشجویان و اساتید از خطوط کشش، تاب و اکسترودر و همچنین از آزمایشگاه شرکت بازدید نموده اند.

بازدید در  ساعت 12 به پایان رسید.

بازدید دانشجویان رشته متالوژی دانشگاه رازی از خطوط تولید شرکت کابل باختر