سکتور آلومینیومی 35+70*3                  سکتور آلومینیومی 16+35*3                  

متری 293142 ريال                                  متری 210739 ريال                  

                       

 

                       

خودنگهدار 25+25+50+50*3                 خودنگهدار 25+25+70+70*3

    هرمتری 274870                                     هر متری 355668
                           

 

قیمت سیم های آلومینیومی