قیمت سیم های آلومینیومی

                     

سکتور آلومینیومی 35+70*3                  سکتور آلومینیومی 16+35*3                  

متری 594725ريال                                  متری 410796ريال                  

                       

 

                       

خودنگهدار 25+25+50+50*3                 خودنگهدار 25+25+70+70*3

    هرمتری  530017 ریال                                   هر متری 709989 ریال