سکتور آلومینیومی 35+70*3                  سکتور آلومینیومی 16+35*3                  

متری 307800 ريال                                  متری 221276 ريال                  

                       

 

                       

خودنگهدار 25+25+50+50*3                 خودنگهدار 25+25+70+70*3

    هرمتری 288614                                    هر متری 373452
                           

 

قیمت سیم های آلومینیومی